Dirigenza dell'Ateneo

JIANG Feng

CAO Deming

 

Presidente del Consiglio dell'Università

JIANG Feng

Rettore

CAO Deming

Vice Presidente del Consiglio dell'Università

LI Yuesong

WANG Jin

Vice Rettore

FENG Qinhua

ZHANG Feng

YANG Li

ZHOU Cheng

Direttore Finanziario

LIN Xuelei

Dividere con te: